• 1

    مجموعه اقامتی، آمادگي پذيرش پنجاه نفر را دارد. تعدادی ازاتاق­ ها مجهز به تخت و تعدادی نيز به شكل بومي چيده­ مان شده تا ميهمانان گرامي بتوانند زماني را با خاطره ­ی زيستی ايرانيان به سر برند. اتاق­ ها مجهز به سيستم سرمايشی و گرمايشی بوده و بيشترشان دارای سرويس بهداشتي و حمام مي ­باشند. با اين همه، معماری ارزشمند و زيبای خانه برای ­مان مهم بوده و بر آن بوده ­ايم تا نمونه صحيحي از تغييركاربری به دست دهيم.